ВІЛЬНИЙ ПРОСТІР СПІЛКУВАННЯ У ОФІСІ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ: Теми та час детальніше
CITE » Проекти » Авторські творчі майстерні КВНЗ "ВАНО" » АТМ "Лабораторія освітнього дизайну"

АТМ "Лабораторія освітнього дизайну"

АТМ "Лабораторія освітнього дизайну" сайт: https://www.facebook.com/elvies.art?fref=ts

Департамент освіти і науки

Вінницької обласної державної адміністрації

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО  АТМ «ЛАБОРАТОРІЯ  ОСВІТНЬОГО ДИЗАЙНУ ТА РОЗВИВАЮЧИХ АРТ-ПРАКТИК»

 

факультету вищої освіти КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

 

1.Загальні положення

1.1. "Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик"

, іменована надалі «Лабораторія», створюється наказом ректора КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (надалі академія), при кафедрі екології, природничих та математичних наук, для організації науково-методичного забезпечення навчального процесу зі студентами спеціальності «Екологія», факультету вищої освіти академії, виконання наукової роботи, підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

1.2. У своїй діяльності Лабораторія керується законодавством України, Статутом КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», даним Положенням.

1.3. АТМ "Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик не є юридичною особою.

1.4. Даним положенням визначається статус Лабораторії як некомерційної організації.

1.5. Майно, яким користується Лабораторія для досягнення своєї мети, знаходиться у власності КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

1.6. Юридична адреса Лабораторії – м. Вінниця, вул. Грушевського, 13, ауд. 33.

 

2. Мета та завдання АТМ «Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик» факультету вищої освіти КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

2.1. Метою діяльності Лабораторії є забезпечення студентів спеціальності «Екологія» факультету вищої освіти КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» бази практики для формування навичок наукової, методичної та практичної діяльності:

 - вдосконалення форм і методів навчання студентів спеціальності «Екологія» академії;

- зміцнення і розвиток зв'язку теорії і практики в  різних галузях екологічної науки;

- забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до психологічної допомоги;

- формування патріотичної  культури студентів, учнів шкіл, педагогів та громадян через реалізацію проектів «Майстриня» та «Кольори єдності»;

- підготовка та навчання студентів та учнів у дусі патріотично-педагогічної етики, поваги до людей, справедливості і людської гідності;

- розширення співробітництва із шкільними навчальними закладами із активними членами громадянського суспільства, що підтримують та сприяють розвитку різноманітних арт-практик та візуальної культури прикладного мистецтва, з органами освіти, соціального забезпечення, державної влади і місцевого самоврядування, з волонтерами, з іншими установами та організаціями;

- впровадження в навчальний процес елементів  підготовки з розвиваючих арт-практик та рукоділля для  студентів спеціальності «Екологія» та школярів до арт-практик;

- експериментальне дослідження ефективності інтерактивних методів навчання розвиваючим арт-практикам та рукоділлю;

- створення членами лабораторії інформаційної підтримки студентів, активних членів громадянського суспільства, що підтримують та сприяють розвитку візуальної культури та прикладних арт-практик та патріотизму, шляхом випуску збірників наукових статей, тез, комплексів методик арт-практик, естетичного навчання та виховання особистості та ін.

2.2. Основні завдання Лабораторії STEM-освіти:

-надання студентам та учням практичних консультацій у формі проведення майстер-класів, тренінгів, семінарів з основ апсайклінгу, рукоділля та прикладних видів мистецтва;

- проведення заходів з  культурно-просвітницької та патріотичної просвіти та освіти населення;

- забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з активними членами громадянського суспільства, що підтримують та сприяють розвитку різноманітних видів прикладних мистецтв та арт-практик,  культури та патріотизму, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань культури;

- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та АТМ «Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик»,  виховання, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян в галузях мистецтва (паблік-арт), культури та арт-практик (проект «Золота піраміда-Еко»;

- створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;

- організація та підготовка спеціалізованих видань факультету вищої освіти академії.

2.3. АТМ «Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик», в міру можливості організовує практику студентів поза факультетом на базі загальноосвітніх шкіл, громадських організацій, соціальних служб у роботі з сім’ями, дітьми та молоддю, організацій та підприємств тощо.

2.4. Відповідно до мети та завдань Лабораторії вищого навчального закладу, для її повного та ефективного функціонування керівництво АТМ «Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик», організовує й забезпечує:

- проведення теоретичних та практичних занять із учнями та студентами за результатами діяльності Лабораторії;

- проведення патріотично-просвітницьких заходів та майстер класів із основ рукоділля, апсайклінгу та розвиваючих арт-практик;

- підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних питань патріотичного виховання через культурні заходи;

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних питань мистецько-патріотичного виховання;

- співробітництво з іншими лабораторіями мистецько-патріотичного вихованняї вищих навчальних закладів України та за межами держави.

3. Матеріально-технічне забезпечення АТМ «Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик».

3.1. Майном Лабораторії є виділене академією приміщення, умови якого дозволяють розташувати засоби та матеріальні ресурси, необхідні для організації роботи лабораторії.

3.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності АТМ «Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик», надаються меблі, оргтехніка, комп'ютери, що дозволяють успішно працювати з базами даних, текстовими і графічними редакторами, мережею «Інтернет», телефон і т. ін., для роботи учнів та студентів, прийому громадян, зберігання літератури і документації.

 

4. Фінансування  АТМ «Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик», факультету вищої освіти

4.1. Фінансування Лабораторії здійснюється за рахунок коштів академії, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

4.2. Визначене майно і кошти можуть використовуватися за цільовим призначенні тільки на потреби АТМ «Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик», для підтримки та заохочення студентів і викладачів, які працюють в Лабораторії.

 

5. Управління Лабораторією

5.1. Управління  Лабораторією здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» і даним Положенням.

5.2.Структуру та чисельність співробітників Лабораторії визначає керівник вищого навчального закладу.

5.3. Загальне керівництво Лабораторії здійснює ректор КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти».

5.4. Декан факультету представляє на затвердження ректора КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» щорічний план розвитку Лабораторії, заявки на отримання фінансування, кошторис Лабораторії.

5.5. Безпосереднє керівництво Лабораторії фізично-патріотичного виховання здійснює завідувач Лабораторії, який призначається ректором КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» за поданням завідувача кафедри екології, природничих та математичних наук та погодженням з деканом факультету.

5.6. Завідувач Лабораторії безпосередньо організовує наукову та практичну діяльність Лабораторії.

5.7. Завідувач Лабораторії:

- підпорядковується декану факультету;

– представляє деканові факультету кандидатури співробітників Лабораторії і кандидатури студентів-практикантів;

– планує діяльність та складає звіт про діяльність Лабораторії;

– здійснює контроль за дотриманням даного Положення;

– представляє інтереси Лабораторії у взаєминах з підприємствами, організаціями і установами;

– організовує облік надання  послуг Лабораторією.

6. Студент-практикант Лабораторії зобов'язаний:

- відвідувати засідання, науково-практичні семінари, тренінги, конференції, брати участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи Лабораторії;

- постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;

- виконувати доручені завдання з дотриманням етичних норм та правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;

- точно, вчасно й якісно виконувати рішення та вказівки керівництва Лабораторії, прийняті у межах його компетенції.

7. Співпраця Лабораторії

7.1. Діяльність Лабораторії орієнтована на широку співпрацю з активними членами громадянського суспільства, що підтримують та сприяють розвитку фізичної культури та патріотизму, установами, державними органами, органами місцевого самоврядування, а також з недержавними підприємствами, організаціями, установами в Україні і за її межами.

7.2. Співпраця Лабораторії здійснюється у формі:

– проходження практики студентів Лабораторії у вказаних організаціях;

– організації і проведенні сумісних семінарів, конференцій, тренінгів, майстер-класів і інших заходів суспільного значення;

– патріотичного виховання через реалізацію проектів програми «Теріторію інновацій»;

– іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

8. Заключні положення

8.1. Зміни та доповнення справжнього Положення оформляються у новій редакції і затверджуються Вченою Радою КВНЗ

8.2. Дане Положення вступає в силу з моменту затвердження Вченою Радою академії.

 

АТМ "Лабораторія освітнього дизайну та розвиваючих арт-практик"  

сайт:   https://www.facebook.com/elvies.art/?ref=hl

Керівник Луцяк Владислав Васильович.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

Методичні матеріали

Для отримання Методичних матеріалів необхідно відіслати запит на поштову адресу сайту, отримати № реестрації та ввести його у якості паролю доступу на потрібній сторінці.

Metodichni_rekomendatsiyi-MAJSTRYNJA

Матеріали

Універсіади-2013 - частина національного ексклюзивного комплексного продукту об'єднаного під спільною назвою - "(ЕЕККОО)"(еколого-економічний, конкурсно-консультаційний, образотворчий осмос)(економіка дружня до екології "ЕКО в квадраті", позашкільні технології засвоєння знань та вмінь у мобільній школі майстрів), готує пропозиції до законів по освіті, екології, економіці, культурі та спорту, подає власні проекти до Книги рекордів України, підтримує творчі ініціативи та починання. ЕЕККОО складається з Програми "Територія інновацій", еколого-економічних та освітньо-пізнавальних (ігри "Інтеллектуальний капітал", "Битва Еко-кіборгів", Універсіади з бізнес-моделюванням та Фінансовим плануванням Сім`ї, Програма по розділенню відходів у навчальних закладах "Європейське місто", Інтернет канал і телепрограма "ЕкоАльтернатива", "Економіка і право" та молодіжне підприємство "Рекламна платформа Альтернативний вектор", постійно діючий круглий стіл "Сучасна позашкільна освіта"), регулярних соціально орієнтованих (майстер-класи для людей з особливими потребами і дітей, які пропагують національну символіку), образотворчих (створення арт-об'єктів), конструкторсько-технічних (міжнародний фестиваль екко-моделей, майстерня веломобілей і авіамоделей, гуртки з ракетобудування) і національно-культурно-спортивних ("Вітаю Вій", новорічне шоу "ЗОЛОТА ПІРАМІДА", "Ред Рута Руеда" та інші до календарних свят, секції та турніри з тенісу, шахів, капоейри, конкурс "Еко-сімей") заходів, у тому рахунку інтерактивних, акцій («Велопаркінг кожному магазину», «Еко-локації роздільного збору відходів у кожний під`їзд будинку», патріотична акція "Рожева піраміда миру" та ін.), з використанням міжнародних программ (Stop Eco Mess, Aflatoun, «Зелена демократія» ("Розвиток спроможності учнівського самоврядування через екологічну освіту" Фонду посольства США в Україні), рекомендованих для дітей та батьків ГО «Академія творчості "АРТЕККО"», ГО «Центр інноваційних технологій», Центром інноваційних технологій освіти, авторськими творчими майстернями-лабораторіями ВОІПОПП.

«Alis inserviendo consumor»

Найближча зустріч
Консультування з Тестових Завдань
у Скайпі з 18.00 (день узгоджується за телефоном). докладніше

Заняття по економетриці, основам підприємництва та ремесел, програмуванню та WEB-дизайну, тенісу,..., у профільних клубах (гуртках) та консультаціі з закордонними спеціалістами, будуть проводитись безкоштовно і після закінчення Універсіади.

Скайп-конференція

Чекаємо реєстрацію музичне училище, технічний, агрономічний, транспортний коледж